Handlingsplaner

 

Förskoleverksamheten drivs i enlighet med skollagen, aktuell läroplan samt efter Vellinge kommuns plan för den pedagogiska verksamheten. Dessutom arbetar förskolan kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete. Följande handlingsplaner ingår som en del av arbetet och finns dokumenterade på förskolan.

 

• Läroplan
• Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
• Hygienpolicy
• Sjukdom hos enskilt barn
• Pandemiplan
• Matpolicy
• Första hjälpen plan
• Säkerhetsplan
• Handlingsplan om barn försvinner
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Krisplan
• Våld- och hotplan
• Egenkontroll i köket
• Handlingsplan för övergång till förskoleklass
• Klagomålsrutiner